Organization

Host Institutes

Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences

School of Physics and Astronomy, Shanghai Jiao Tong University

Department of Physics, Fudan University

Conference Committee

Kai Chang

Shu Chen

Xianhui Chen

Tian Cui

Zhong Fang

Shiping Feng

Xingao Gong

Jianxin Li

Xiufeng Han

Jinfeng Jia

Haiqing Lin

Zhongyi Lu

Wei Lu

Li Lyu

Yuqiang Ma

Jian Shen

Chao Tang

Leihan Tang

Mingliang Tian

Bogen Wang

Xiaoqun Wang

Yayu Wang

Tao Xiang

Xincheng Xie

Hongxing Xu

Zhu’an Xu

Qikun Xue

DapengYu

Fuchun Zhang

Guoqing Zheng

 

 


Session Coordinators 

• Session 1:  Unconventional superconductivity
Coordinators: Shiyan Li(Fudan U)、Yuan Li(PKU)

• Session 2:  Strongly correlated systems and machine learning
Coordinators: Lei Wang(IOP)、Yuan Wan (IOP)

• Session 3:  Quantum computations and cold atoms
Coordinators: Heng Fan(IOP)、Jing Zhang(U of Shanxi)

• Session 4:  Twisted bilayer graphene and Morie superlattice systems
Coordinators: Xi Dai (HKUST)、Hongming Weng (IOP)

• Session 5: Low-dimensional and artificial microstructure physics, topological quantum systems
Coordinators: Dong Qian(SJTU)、Yuanbo Zhang(Fudan U)

• Session 6: Statistical physics and soft condensed matter physics
Coordinators: Hepeng Zhang(SJTU)、Haijun Zhou(ITP)

• Session 7: Quantum magnetism and multiferroic physics
Coordinators: Xiufeng Han(IOP)、Mingliang Tian(HMFL)

• Session 8: Computational condensed matter physics and its applications 
Coordinators: Xiangang Wan(NJU)、Yugui Yao(BIT)

Coordinators

Shu Chen(IOP)    XiaoQun Wang (SJTU)    Jian Shen(Fudan U)

Secretariat

Liya Gu (IOP)   Lei Yu (IOP)   Xuefeng Wang (IOP)   Ran Wu (IOP)   Suhong Yang (IOP)   Yang Yang (SJTU)

Contacts

010-82649502  Lei Yu
010-82649829  Xuefeng Wang

Email: ccmp@iphy.ac.cn

 


附件: